1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

3. КЕРІВНІ ОРГАНИ ГУРТКА.

PDF Print E-mail

3.1. Керівними органами Гуртка є:

 • Загальні збори.
 • Куратори Гуртка від кафедри банківської справи ТНЕУ (далі куратори).
 • Голова Гуртка та його заступники.
 • Виконавчий комітет.

3.2. Вищим керівним органом Гуртка є Загальні збори. До складу Загальних зборів входять всі студенти-члени Гуртка. Найменша кількість учасників для визнання зборів правочинними, проведення повноцінного засідання і прийняття рішень становить 2/3 від особового складу гуртка.

3.2.1. Загальні збори виконують такі функції:

 • визначають основні напрямки діяльності та проект річного плану роботи Гуртка;
 • обирають та звільняють Голову Гуртка, заслуховувати звіт про діяльність Гуртка та приймають рішення щодо якості його роботи, а також методів її вдосконалення;
 • розробляють і затверджують символіку Гуртка та порядок її використання;
 • затверджують склад Виконавчого комітету за поданням Голови Гуртка;
 • визначають розмір членських внесків учасників Гуртка;
 • подають для затвердження завідувачу кафедри банківської справи план роботи Гуртка на кожен навчальний рік.

3.2.2. Чергові Загальні збори скликаються один раз на семестр кожного навчального року кураторами Гуртка від кафедри банківської справи.

3.3. Куратори гуртка від кафедри банківської справи призначаються завідувачем кафедри і наділяються відповідними правами із керівництва роботою гуртка, що не суперечать меті та завданням його діяльності.

3.4. Голова Гуртка обирається з числа студентів-членів Гуртка Загальними зборами шляхом відкритого голосування простою більшістю від числа присутніх на зборах, які визнані правочинними.

3.4.1. Голова гуртка може бути звільнений з посади рішенням Загальних зборів шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від числа присутніх на зборах, які визнані правочинними.

3.4.2. Голова Гуртка:

 • репрезентує гурток у стосунках з завідуючим кафедрою банківської справи, керівними органами ТНЕУ, представниками наукових гуртків інших кафедр університету, науковими та громадськими організаціями України та зарубіжних країн;
 • підписує внутрішні документи, що регламентують поточну діяльність Гуртка;
 • бере участь у засіданні кафедри банківської справи на запрошення завідуючого кафедрою та Вченої ради факультету на запрошення декана факультету;
 • бере участь у засіданні Студентського наукового товариства ТНЕУ;
 • здійснює оперативний контроль за діяльністю гуртка та виконанням рішень і пропозицій кураторів Гуртка, а також Загальних зборів;
 • виконує розпорядження завідуючого кафедрою і кураторів гуртка, що не суперечать меті, завданням і принципам діяльності гуртка;
 • видає розпорядження з поточних питань діяльності Гуртка та розподіляє обов’язки між його членами;
 • обирає собі заступників;
 • подає кандидатури членів Виконавчого комітету Гуртка на затвердження їх Загальними зборами;
 • представляє на Загальних зборах річний звіт про діяльність Гуртка;
 • виконує інші обов’язки, що не суперечать меті, завданням і принципам діяльності Гуртка.

3.4.3. У разі тимчасової неможливості виконання Головою покладених на нього обов’язків, останній має право на цей час передати свої повноваження заступнику на термін не більше 1 місяця.

3.5. Виконавчий комітет Гуртка забезпечує організаційну діяльність гуртка шляхом виконання рішень і розпоряджень Голови, які не суперечать меті і завданням діяльності Гуртка.

3.5.1. Склад Виконавчого комітету затверджується на засіданні Загальних зборів за поданням Голови гуртка, шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від числа присутніх на зборах, які визнані правочинними.

До складу Виконавчого комітету Гуртка входять:

 • Науковий Секретар;
 • Бухгалтер;
 • Редакційна колегія;
 • Відповідальні виконавці за залучення нових студентів-членів Гуртка.

3.5.2. Науковий Секретар:

 • здійснює оформлення та упорядкування звітної документації гуртка;
 • веде діловодство гуртка;
 • засвідчує документи гуртка;
 • контролює відвідуваність засідань гуртка;
 • відповідає за дотримання регламенту проведення Загальних зборів та інших заходів Гуртка.

3.5.3. Бухгалтер:

 • здійснює оформлення та упорядкування облікової документації гуртка;
 • проводить збір членських внесків Гуртка у розмірах, визначених Загальними зборами;
 • контролює видатки гуртка на організацію та проведення наукових заходів.

3.5.4. Редакційна колегія:

 • розробляє і випускає газету «Банківський аналітик»;
 • розробляє і підтримує Інтернет-сторінку Гуртка;
 • долучається до редагування і випуску збірників тез за матеріалами конференцій та інших наукових заходів Гуртка.

3.5.5. Відповідальні виконавці за залучення нових студентів-членів гуртка:

 • здійснюють роз’яснювальну роботу серед студентів університету про роботу гуртка;
 • сприяють вступу нових студентів в гурток;
 • допомагають у підготовці доповідей, інформаційних повідомлень, виступів студентам, які стали членами СНГ КБС «Банківський аналітик».

3.6. Рішення керівних органів гуртка можуть бути скасовані завідуючим кафедрою банківської справи ТНЕУ.

3.7. Склад керівних органів Гуртка затверджуються кафедрою банківської справи ТНЕУ.