1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

29 квітня 2014 року Студентським науковим гуртком кафедри банківської справи «Банківський аналітик» був проведений науковий семінар на тему: «Банківський нагляд як інструмент забезпечення фінансової стійкості банківської системи».

Sunday, 11 May 2014 20:35

Written by Admin

PDF Print E-mail


Першою представила свою доповідь студентка групи ФБС-21 Марія Вільшанська, вказавши на те, що ефективний банківський нагляд є одним з ключових аспектів забезпечення фінансової стабільності економіки. Студентка навела нормативне визначення поняття банківського нагляду, визначила об`єкт та суб`єкти його проведення. Також доповідачем було відмічено, що банківський нагляд є самостійним елементом механізму державного регулювання банківського сектору економіки, та охарактеризовано його специфічні функції та завдання. Удосконалення банківського нагляду повинно бути здійснене за допомогою більш активного впровадження якісних вимог щодо фінансового і ділового стану банків з обов’язковим застосуванням ризик-орієнтованого підходу.

Діяльність НБУ як органу банківського нагляду та регулювання в Україні дослідила Марія Загірська, студентка групи ФБС-42. Доповідач вказала на те, що для Центрального банку поняття «банківський нагляд» у відношенні до «банківського регулювання» має підпорядкований характер. Так, банківське регулювання означає створення відповідної системи норм, що регулює діяльність банків, визначає загальні принципи діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення законодавства та здійснюється, згідно законодавства, у таких формах: адміністративне регулювання та індикативне. Тоді як банківський нагляд є системою контролю та впорядкованих дій НБУ, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими кредитно-фінансовими установами законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників. Крім того студентка відмітила, що НБУ, здійснюючи банківський нагляд, повинен динамічно реагувати на всі зміни на ринку, зокрема періодично переглядати політику та практику нагляду з урахуванням нових змін та тенденцій.

Доповідь на тему «Зарубіжний досвід управління фінансовою стійкістю банківської системи» представила студентка групи БСм-51 Наталія Коцюруба, перш за все навівши характеристику методики для визначення фінансової стійкості банківської системи – CAMELS та обґрунтувавши її структурні елементи і переваги. Надалі доповідачем було розглянуто рейтингові системи, що застосовуються центральними банками Європи, а саме: PATROL (Італія),ORAP (Франція), BAKIS (Німеччина) та RATE (Англія). Також Наталія Коцюруба проаналізувала основні способи оцінювання фінансової стійкості банків, а саме методів якісних і кількісних характеристик, зосередивши увагу на методі стрес-тестування з посиланням на зарубіжний досвід. Поряд з цим, у  світовій  практиці  є  різні  підходи  до  інституційної  побудови  системи  державного  регулювання  фінансової  сфери  в  цілому  й  банківської  зокрема, тому в Україні важливо зберегти функціональні органи, які відповідають за конкретні сегменти і галузі фінансового ринку.

Заслухавши доповіді, викладачі кафедри банківської справи та члени гуртка взяли активну участь в обговоренні обраної тематики.

Студентка групи ФБС-42 Марія Загірська звернула увагу присутніх на те, що МВФ, розглядаючи питання виділення Україні кредиту в рамках співпраці за програмою stand-by, основною вимогою ставить створення групи висококваліфікованих працівників для визначення Стратегії розвитку банківської системи до 2020 року, в якій основний акцент повинен бути спрямований на модернізацію моделі банківського нагляду.

Оксана Васюта, студентка групи БСм-51, зауважила, що в стресових ситуаціях банківські установи втрачають позиції, тому неабияку роль відіграє людський фактор, адже в умовах нестабільності валютного курсу на початку 2014 р. органи банківського нагляду не мали можливості контролювати дії населення. Поряд з цим, на думку студентки, необхідно вдосконалювати процес капіталізації вітчизняних банківських установ.

Про вдосконалення наглядових функцій НБУ відмітила студентка групи БСм-51 Наталія Коцюруба, зокрема за допомогою створення інтегрованого департаменту нагляду або мегарегулятора, а центральний орган був би сконцентрований на проведенні монетарної політики.

Студентка групи БСм-51Юлія Якименко порівняла статистичні дані за  квітень із березнем 2014 року, закцентувавши увагу на тому, що нормативи банківської діяльності Н2-Н12 зменшились, окрім Н7, Н8 і Н12, що відображають позитивну динаміку. Поряд з цим, частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів зросла з 7,7% у березні до 9,3% у квітня, тобто загострились проблеми з погашенням позик.

Марія Загірська, студентка групи ФБС-42, навела приклад банківського нагляду в Бельгії як можливий варіант перейняття досвіду для України, де перевірка проводиться перманентно спеціально визначеними інспекторами, які закріплені за кожним банком. Такий метод дає можливість більш прозоро регулювати і контролювати діяльність банку, але база, на якій здійснюється нагляд, повинна бути цілісною і взаємопов’язаною в усіх напрямах.

Куратор гуртка «Банківський аналітик», викладач В.Я. Рудан висловив думку про те, що необхідно здійснювати контроль за висвітленням правдивої інформації про фінансові результати банків для загального доступу, а також сформувати чіткий перелік санкцій і штрафів в разі порушення даної умови. Також було відмічено, що нормативи НБУ є загальними і вони повинні бути оптимізовані відповідно до визначених груп банків.

Юлія Якименко, Голова студентського наукового гуртка, висловила подяку доповідачам за ґрунтовні доповіді і побажала натхнення учасникам гуртка в подальших дослідженнях.

http://bs.tneu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=478:29-2014-l-r-l-r&catid=33:2010-05-09-05-40-57&Itemid=19#